Keno Eternity

Fryer Fryer

Power: 2000W; Voltage: 220V; Frequency: 50...

Fryer Fryer

Power: 2x2000W; Voltage: 220V; Frequency: ...

Fryer Fryer

Power: 2000W, Voltage: 220V; Frequency: 50...

Fryer Fryer

Power: 2x2000W; Voltage: 220V; Frequency: ...

KENO GROUP